Проведенные уроки
Привлеченные ученики
Привлеченные приглашенные учителя
Привлеченные учителя
Привлеченные школы

„TAGASI KOOLI“ INFOSÜSTEEMI KASUTUSTINGIMUSED

1. oktoober 2018


1. ÜLDIST

1.1 MTÜ Tagasi Kooli (edaspidi Mittetulundusühing) (registrikood 80391523, aadress Telliskivi 60a/3, Tallinn, Harjumaa, 10412) infosüsteemi (edaspidi Infosüsteem) aadressil https://is.tagasikooli.ee loomise projekti rahastasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Mittetulundusühingu strateegiline partner Swedbank.

1.2 Infosüsteemi eesmärk on luua keskkond ühiste huvidega kasutajate kokku viimiseks, kes saavad vastastikuse nõusoleku korral jagada omavahel kontaktandmeid ning registreerida külalistunde, mis aitavad kaasa, et Eesti haridus saaks muutuda elulähedasemaks.

1.3 Infosüsteemi kasutajaks registreerunule (edaspidi Kasutaja) kohalduvad Infosüsteemi kasutajatingimused (edaspidi Kasutajatingimused).

1.4 Kui Kasutajatingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.


2. KASUTAJAKS REGISTREERUMINE JA ANDMEKAITSE

2.1 Infosüsteemi Kasutajaks registreerumine on vajalik teiste Kasutajatega kontakti loomiseks ja omavaheliseks informatsiooni jagamiseks.

2.2 Registreerumisel kohustub Kasutaja sisestama enda kohta tõeseid andmeid, sh kasutama kehtivat e-posti aadressi.

2.3 Kasutajaks registreerumise kohustuslikud isikuandmed (edaspidi Kohustuslikud Isikuandmed) on Kasutaja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Vabatahtlikult võib Kasutaja esitada telefoninumbri, Skype’i kasutajanime, foto, haritustaseme, tegevusvaldkonna, tööandja ja muu info, mis aitab teistel Kasutajatel leida temaga ühiseid huvisid külalistundide kokkuleppimiseks. Kõik vabatahtlikult Kasutaja poolt esitatud andmed, v.a. kontaktandmed (e-post, mobiiltelefon, tavatelefon, Skype) saavad teatavaks teistele Kasutajatele.

2.4 Mittetulundusühing töötleb Kasutajatingimuste punktis 2.3 Kasutaja poolt registreerumisel esitatud ja hiljem soovi korral muudetud andmeid muuhulgas selleks, et Kasutajat tuvastada, tagada Infosüsteemi eesmärgipärane kasutamine ning edastada Kasutajale Infosüsteemi ja Tagasi Kooli algatuse kohta käivat olulist infot. Mittetulundusühing töötleb Kasutaja Kohustuslike Isikuandmeid, et edastada Kasutajale uudiskirju ja automaatseid teavituskirju, mis põhineb Mittetulundusühingu õigustatud huvil. Üldistatud tasemel, st anonüümsena kasutatakse Kasutaja poolt esitatud andmed Infosüsteemi Kasutajate statistika koostamiseks ja avaldamiseks.

2.5 Mittetulundusühing ei avalda Kasutaja esitatud andmeid kolmandatele isikutele, . Kontaktandmete avaldamine teistele Kasutajatele toimub vastavalt Kasutaja nõusolekule.

2.6 Registreeritud Kasutaja staatus on tähtajatu ja tema isikuandmeid säilitatakse Infosüsteemis kuni nende kustutamiseni Kasutaja või Mittetulundusühingu poolt või Infosüsteemi sulgemiseni. Kasutaja konto kustutamisega kustutatakse Kasutaja isikuandmed ning tema tegevuste kohta talletunud infot töödeldakse anonüümsena.

2.7 Mittetulundusühingul on õigus kustutada Kasutaja konto, kui Kasutaja konto sisaldab eksitavat infot või on täidetud ebakorrektselt.

2.8 Mittetulundusühingul on õigus kustutada Kasutaja konto, kui see on mitteaktiivne s.t. viimane Infosüsteemi sisselogimine on toimunud aasta tagasi, teavitades selles eelnevalt Kasutajat, või Kasutaja surma puhul.


3. INFOSÜSTEEMI KASUTAMINE

3.1 Infosüsteemis olev teave pärineb allikatest, mida Mittetulundusühing peab usaldusväärseteks. Kuigi Mittetulundusühing teeb oma parima, et tagada Infosüsteemis esitatud teabe täpsus, täielikkus ja ajakohasus, ei anna Mittetulundusühing selles osas mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi. Kui Infosüsteemis on ebatäpsusi või vigu, siis teatage neist palun viivitamatult e-posti teel aadressil is@tagasikooli.ee.

3.2 Infosüsteemis olevat teavet võidakse Infosüsteemi eesmärgipärase kasutamise tagamiseks muuta või kõrvaldada etteteatamiseta. Mittetulundusühing ei kinnita, et Infosüsteem töötab katkematult.

3.3 Kasutaja hoiab saladuses Infosüsteemi sisselogimiseks vajalikku salasõna.

3.4 Kasutaja kasutab Infosüsteemi kooskõlas Infosüsteemi eesmärgi, Kasutajatingimuste, Infosüsteemi juhendite ning heade kommete ja tavadega.

3.5 Infosüsteemi kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Infosüsteemi toimimist ja kasutamist Kasutajale ja teistele Kasutajatele, s.h. hoidub Kasutaja arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.

3.6 Mittetulundusühingul on õigus kustutada Kasutaja konto, kui Mittetulundusühingule saab teatavaks Kasutaja poolt Kasutajatingimuste punkti 3.4 ja 3.5 rikkumine.


4. KASUTAJA ÕIGUSED

4.1 Kasutajal on tema isikuandmete töötlemisel Mittetulundusühingu poolt kõik kehtivates seadustes sätestatud õigused.

4.2 Kasutajal on seoses isikuandmete töötlemisega õigus:

4.2.1 taotleda oma isikuandmete parandamist;

4.2.2 taotleda oma isikuandmete kustutamist;

4.2.3 piirata oma isikuandmete töötlemist;

4.2.4 esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil;

4.2.5 võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.


5. AUTORIÕIGUSED JA KAUBAMÄRGID

Infosüsteemiga seotud omandi-, autori- ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Mittetulundusühingule või sõnaselgelt nimetatud kolmandatele isikutele. Infosüsteemi sisu osaline või tervikuna avaldamine, taasesitamine, ülekandmine või salvestamine on keelatud, kui omandiõiguste, autoriõiguste või muu intellektuaalse omandi õiguse omanik ei ole andnud selleks luba. Keeld ei kehti üksnes isiklikuks otstarbeks arvutisse salvestamise või printimise suhtes. Sisu võib tsiteerida kooskõlas kehtivate autoriõigusi reguleerivate õigusaktidega. Sisu tsiteerimisel tuleb viidata allikale. Infosüsteemis sisalduvaid kaubamärke või logosid ei tohi taasesitada, avaldada ega levitada ilma omaniku eelneva kirjaliku loata.


6. VIITED

6.1 Kui Infosüsteemis esitatakse kolmandate isikute veebilehtedele viivaid viiteid, siis ei tähenda see, et Mittetulundusühing toetab vastavaid veebilehti või nende kaudu pakutavaid teenuseid. Nende viidete kasutamine toimub Kasutaja enese vastutusel. Juhime tähelepanu, et Mittetulundusühing ei vastuta nende veebilehtede sisu, kasutamise ega kättesaadavuse eest. Mittetulundusühing ei ole kontrollinud nende veebilehtede tõelevastavust, täpsust, põhjendatust, usaldusväärsust ega täielikkust.

6.2 Kõik Infosüsteemis viidatud välised materjalid avatakse üldjuhul uuel vahekaardil või eraldi aknas ning neid ei tohi esitada seoses muu kaubamärgiga või logotüübiga, kui ei ole antud teistsugust kirjalikku nõusolekut.


7. HOIATUS

Interneti kasutamisega seonduvad teatud ohud (nt arvutiviirused, identiteedi või/ja salasõna varguse võimalus, ühenduse häired jms), millega tuleb Kasutajal arvestada. Seetõttu palub Mittetulundusühing alati enne Infosüsteemi külastamist veenduda, et kasutatavas arvutis pole viiruseid ega nuhkvara ning vajaduse korral paluda spetsialisti abi, et vältida võimalikke kahjusid ja ohte ja/või neid minimeerida.


8. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Infosüsteemi ja Kasutajatingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja need on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kõik Kasutajatingimustega seotud vaidlused lahendatakse Eestis Harju Maakohtus.


9. LÕPPSÄTTED

9.1 Kasutajatingimused kohalduvad alates Kasutaja registreerumisest kuni Kasutaja konto kustutamiseni.

9.2 Mittetulundusühingul on õigus Kasutajatingimusi igal ajal muuta, teatades muutmisest Kasutajale e-posti vahendusel või Mittetulundusühingu kodulehel.


10. KONTAKTANDMED

10.1 Kasutaja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Tagasi Kooli. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@tagasikooli.ee.

10.2 Kasutajal on isikuandmete töötlemise õiguste ja huvide riive korral õigus esitada kaebusi Andmekaitse Inspektsioonile (veebilehekülg: www.aki.ee).