Läbiviidud tunnid
Külalistundides osalenud õpilased
Külalisõpetajad, kes on tunde läbi viinud
Õpetajad, kes on külalisõpetajaid tundi kutsunud
Koolid, kus külalistunnid on aset leidnud

„TAGASI KOOLI“ INFOSÜSTEEMI KASUTUSTINGIMUSED

4. detsember 2012


1. ÜLDIST

1.1 “Tagasi kooli” infosüsteemi (edaspidi Infosüsteem) aadressil https://is.tagasikooli.ee on loonud Sihtasutus Noored Kooli (registrikood 90009312), Rotermanni 8, 10111 Tallinn (edaspidi Sihtasutus). Infosüsteemi loomise projekti rahastasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning „Tagasi kooli” algatuse strateegiline partner Swedbank.

1.2 Infosüsteemi eesmärk on luua keskkond ühiste huvidega kasutajate kokkuviimiseks, kes saavad vastastikuse nõusoleku korral jagada omavahel kontaktandmeid ning registreerida kokkulepitud tegevusi, mis aitavad kaasa Eesti hariduse kvaliteedi tõusule.

1.3 Infosüsteemi kasutajaks registreerunu (edaspidi Kasutaja) nõustub Infosüsteemi kasutajatingimustega (edaspidi Kasutajatingimustega).

1.4 Kui Kasutajatingimuste mis tahes säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.


2. KASUTAJAKS REGISTREERUMINE JA ANDMEKAITSE

2.1 Infosüsteemi Kasutajaks registreerumine on vajalik teiste Kasutajatega kontakti loomiseks ja omavaheliseks informatsiooni jagamiseks.

2.2 Registreerumisel kohustub Kasutaja sisestama enda kohta tõeseid andmeid, sh kasutama kehtivat e-posti aadressi.

2.3 Kasutajaks registreerumise kohustuslikud isikuandmed on Kasutaja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. Vabatahtlikkuse alusel võib Kasutaja esitada telefoninumbri, Skype’i kasutajanime, foto, haritustaseme, tegevusvaldkonna, tööandja ja muu info, mis aitab teistel Kasutajatel leida temaga ühiseid huvisid Eesti hariduse kvaliteedi tõusule kaasa aitavate tegevuste määratlemiseks. Kõik Kasutaja poolt esitatud andmed, v.a. kontaktandmed (e-post, mobiiltelefon, tavatelefon, Skype) saavad teatavaks teistele Kasutajatele. Kontaktandmete avaldamise teistele Kasutajatele otsustab Kasutaja.

2.4 Sihtasutus töötleb Kasutajatingimuste punktis 2.3 Kasutaja poolt registreerumisel esitatud ja hiljem soovi korral muudetud andmeid selleks, et Kasutajat tuvastada, tagada Infosüsteemi eesmärgipärane kasutamine ning edastada Kasutajale Infosüsteemi ja ”Tagasi kooli” algatuse kohta käivat olulist infot ning uudisteateid. Uudisteadete saamisest on Kasutajal võimalus loobuda. Üldistatud tasemel, st anonüümsena kasutatakse Kasutaja poolt esitatud andmed Infosüsteemi Kasutajate statistika koostamiseks ja avaldamiseks.

2.5 Sihtasutus ei avalda kolmandatele isikutele, v.a. teised Kasutajad, Kasutaja esitatud andmeid, v.a. üldistatud tasemel, st anonüümsena. Kontaktandmete avaldamine teistele Kasutajatele toimub vastavalt Kasutaja otsusele.

2.6 Registreeritud Kasutaja staatus on tähtajatu ja tema isikuandmeid säilistatakse Infosüsteemis kuni nende kustutamiseni Kasutaja või Sihtasutuse poolt või Infosüsteemi sulgemiseni. Kasutaja konto kustutamisega kustutatakse Kasutaja isikuandmed ning tema tegevuste kohta talletunud infot töödeldakse anonüümsena.

2.7 Sihtasutusel on õigus kustutada Kasutaja konto, kui Kasutaja konto sisaldab eksitavat infot või on täidetud ebakorrektselt.

2.8 Sihtasutusel on õigus kustutada Kasutaja konto, kui see on mitteaktiivne s.t. viimane Infosüsteemi sisselogimine on toimunud aasta tagasi, teavitades selles eelnevalt Kasutajat, või Kasutaja surma puhul.

2.9 Kasutajal on tema isikuandmete töötlemisel Sihtasutuse poolt kõik isikuandmete kaitse seaduses ja elektroonilise side seaduses sätestatud õigused.


3. INFOSÜSTEEMI KASUTAMINE

3.1 Infosüsteemis olev teave pärineb allikatest, mida Sihtasutus peab usaldusväärseteks. Kuigi Sihtasutus teeb oma parima, et tagada Infosüsteemis esitatud teabe täpsus, täielikkus ja ajakohasus, ei anna Sihtasutus selles osas mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi. Kui Infosüsteemis on ebatäpsusi või vigu, siis teatage neist palun viivitamatult e-kirja teel aadressil is@tagasikooli.ee.

3.2 Infosüsteemis olevat teavet võidakse Infosüsteemi eesmärgipärase kasutamise tagamiseks muuta või kõrvaldada etteteatamiseta. Sihtasutus ei kinnita, et Infosüsteem töötab katkematult.

3.3 Kasutaja hoiab saladuses Infosüsteemi sisselogimiseks vajalikku salasõna.

3.4 Kasutaja kasutab Infosüsteemi kooskõlas Infosüsteemi eesmärgi, Kasutajatingimuste, Infosüsteemi juhendite ning heade kommete ja tavadega.

3.5 Infosüsteemi kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Infosüsteemi toimimist ja kasutamist Kasutajale ja teistele Kasutajatele, s.h. hoidub Kasutaja arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.

3.6 Sihtasutusel on õigus kustutada Kasutaja konto, kui Sihtasutusele saab teatavaks Kasutaja poolt Kasutajatingimuste punkti 3.4 ja 3.5 rikkumine.


4. AUTORIÕIGUSED JA KAUBAMÄRGID

Infosüsteemiga seotud omandi-, autori- ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Sihtasutusele või sõnaselgelt nimetatud kolmandatele isikutele. Infosüsteemi sisu osaline või tervikuna avaldamine, taasesitamine, ülekandmine või salvestamine on keelatud, kui omandiõiguste, autoriõiguste või muu intellektuaalse omandi õiguse omanik ei ole andnud selleks luba. Keeld ei kehti üksnes isiklikuks otstarbeks arvutisse salvestamise või printimise suhtes. Sisu võib tsiteerida kooskõlas kehtivate autoriõigusi reguleerivate õigusaktidega. Sisu tsiteerimisel tuleb viidata allikale. Infosüsteemis sisalduvaid kaubamärke või logosid ei tohi taasesitada, avaldada ega levitada ilma omaniku eelneva kirjaliku loata.


5. VIITED

5.1 Kui Infosüsteemis esitatakse kolmandate isikute veebilehtedele viivaid viiteid, siis ei tähenda see, et Sihtasutus toetab vastavaid veebilehti või nende kaudu pakutavaid teenuseid. Nende viidete kasutamine toimub Kasutaja enese vastutusel. Juhime tähelepanu, et Sihtasutus ei vastuta nende veebilehtede sisu, kasutamise ega kättesaadavuse eest. Sihtasutus ei ole kontrollinud nende veebilehtede tõelevastavust, täpsust, põhjendatust, usaldusväärsust ega täielikkust.

5.2 Kõik Infosüsteemis viidatud välised materjalid avatakse üldjuhul uuel vahekaardil või eraldi aknas ning neid ei tohi esitada seoses muu kaubamärgiga või logotüübiga, kui ei ole antud teistsugust kirjalikku nõusolekut.


6. HOIATUS

Interneti kasutamisega seonduvad teatud ohud (nt arvutiviirused, identiteedi või/ja salasõna varguse võimalus, ühenduse häired jms), millega tuleb Kasutajal arvestada. Seetõttu palub Sihtasutus alati enne Infosüsteemi külastamist veenduda, et kasutatavas arvutis pole viiruseid ega nuhkvara ning vajaduse korral paluda spetsialisti abi, et vältida võimalikke kahjusid ja ohte ja/või neid minimeerida.


7. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Infosüsteemi ja Kasutajatingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja need on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kõik Kasutajatingimustega seotud vaidlused lahendatakse Eestis Harju Maakohtus.


8. LÕPPSÄTTED

8.1 Kasutajatingimused kehtivad alates Kasutaja registreerumisest kuni Kasutaja konto kustutamiseni.

8.2 Sihtasutusel on õigus Kasutajatingimusi igal ajal muuta, teatades muutmisest Kasutajale e-posti vahendusel.


9. KLIENDI NÕUSOLEK

Infosüsteemi registreerumisega ja Kasutajatingimustega nõustudes annab Kasutaja Sihtasutusele nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Kasutajatingimustes toodule.